Literary Club

This Literary Club is meant for those writers, literary critics, publishers, and readers who have participated at Literary Ark and for those, who have something to say in this sphere and wish to be heard, moreover, wish to discuss their own ideas or those of others. To get more detailed information or to get registered for the club, please, write to us on info@litark.am or give us a call at +3 74 10 56 71 02 phone number.

Իմ Ջենովան

RUZANNA VOSKANYAN 26 June, 2015

-Եվ աշխարհում հաստատ կա մեկ ուրիշ քաղաք նաև կամ քաղաքներ, որտեղ չես ծնվել, բայց որոնց հետ հանդիպումը քեզ պլանավորել է վաղուց, տնօրինել է քո ժամանակը, դասավորել է ճամպրուկդ, բոլոր անծանոթ բույրերը մոտեցրել է քթիդ ու ասել. «Տես՝ դու չգիտեիր, որ իմ մեջ ես ապ

Read More